Monday, January 17, 2005


"دل کانون هستی است. اگر چه ضعیف ترین عضو است، اما شکست نمیپذیرد. در واقع مسیح بازنده شد و همواره بازنده خواهد شد. اما به سبب همین ناتوانی پیروز گشت و این پیروزی نه همان پیروزی دنیا است. از همه چیز میتوان استفاده نادرست کرد، حتی از حقیقت، همچنان که از همه چیز میتوان لذت برد، حتی از پاک ترین چیزها مصرف کردن به منزله از میان بردن است. به این نحو، حتی خدا را نیز میتوان مصرف کرد. نقطه اوج این کار، این است که خدای را به سان بت بپرستیم، یعنی از خدا چیزی دلپذیر برای لذت ناچیز زیبایی شناختی شخصی بسازیم."

"در دلدادگی هیچ عددی در کار نیست، همواره یک است و یک است و یک. اگر خدایی وجود داشته باشد، به یقین شمردن نمی داند."

نور جهان – کریستیان بوبن


1 comment:

Kont said...

درم٫ ديوارم٫ عمانم آرزوست