Tuesday, January 25, 2005


"برای هر کس ممکن است اتفاق افتد که حرکتی را بی عیب و نقص انجام دهد، اما اینکه بخواهد این حرکت را بنیاد زندگی خود قرار دهد، در حکم آن است که به سرنوشت مرگبار عروسک های کوکی تن دهد."

نور جهان، کریستین بوبن


"هیچ کاری بزرگتر از آن نیست که بگذاریم کسی از برابرمان بگذرد."

ویلهم بلیک


No comments: