Saturday, January 01, 2005مِی، خیلی بده بده بده بده!
من دیگه که نمینوشم.
هیچ تا!
2 comments:

Ehsan said...

هوالغفور!

Payam said...

می نوش که عمر جاودانی این است...

بقیه ش رو می تونین به دیوان خیام مراجعه کنید تا متنبه شوید از این توبه!