Sunday, January 16, 2005


امتحان سخته،
امتحان دادن خیلی سخته،
مخصوصاً وقتی امتحان شامل طرح خود صورت مساله هم میشه،
باید هم خودت بفهمی ساعت و روز امتحان کی ه،
بفهمی جلسه کجا تشکیل میشه،

مخصوصاً وقتی که آدمی باشی که فکر کنی توی امتحان پس دادن باید معجزه کنی، فکر کنی برای امتحان دادن باید یه کار خارج العاده کنی، فکر کنی حتماً این راهی که به ذهنت رسیده غلطه و راه حل اصلی و درست لازمه ش اینه که به خودت فشار بیاری و یک کار شاق انجام بدی. هر چی هم به خودت بیشتر فشار بیاری احساس میکنی امتحان رو بهتر پس دادی، چون سخت تر بوده.

گاهی سوال امتحانی دقیقاً از همون راهی حل میشه که خیلی خوب بلدی و بهش عادت داری.

No comments: