Wednesday, December 29, 2004نفس نکشیدن یعنی مردن!

دیگه نمیخواد بگید مشکل از rate کردن و اینهاست ...
نفس نمیکشند یعنی فاطمه مرده، رفته زیر خاک، دیگه نیست!! فرزام هم ایضاً، صمد هم ایضاً ...
اینا میشه سه تا! خوب؟
فهمیدی؟


1 comment:

iman said...

khosh be hale fateme...