Thursday, December 30, 2004همه خر ها از کره گی دم دارند، به جز آنهایی که در کره گی دمشون کنده میشه.
خلاصه هیچ خری بدون دم زاده نمیشه.

نقل از هاجر کبیر

No comments: