Wednesday, December 15, 2004ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش
آیین آینه خود را ندیدن است
گفتی مرا بخوان، خواندیم و خامشی
پاسخ همین تو را تنها شنیدن است

بی درد و غم است چیدن رسیده را
خامیم و درد ما از کال چیدن است.No comments: