Sunday, December 05, 2004


وقتی غذا میخوری رشد بدن محصول قهری غذا خوردنت است و هیچ جور از آن گریزی نیست. رفتار انسان هم در ارتباط با روح انسان مثل غذاست، بعضی ها سالم و شادابند و عده ای هم سوء تغذیه دارند.
بعضی غذاها سمی اند، بیمار میکنند و گاهی میکشند، حتی سالمترین آدمها را...


1 comment:

Anonymous said...

به همین قیاس می توتن گفت بسیاری از گشنگی می میرند و بسیاری مقداری غذا دور می ریزند. رژیم غذایی به طبقه، و سرمایه فرهنگی بستگی داره. برای بعضی ها آداب غذا خوردن از خود غذا مهم تره. بعضی ها به بهانه غذا میرن یک جا میشینند که به کارهای دیگه شون برسن. مثل اینکه همه مون هم خورنده ی غذا هستیم و هم غذای دیگران