Tuesday, December 14, 2004

... just leave ...


Porcupine Tree - Heartattack in a Laybyباید این لباس ها رو بشورم،
این کاغذهارو بریزم دور،
درها رو ببندم،
شمعها رو روشن کنم.

باید،
باید دل بکنم...
اینجا جای موندنی نیست.
دیر یا زود باید بساط رو بست و رفت.


1 comment:

Anonymous said...

خوب گفتی مدت هاست که شمع ها رو روشن نکردم !!!ولی کاغذ ها رو دیروز پاره کردم ... من هم میخوام برم... کی باد می آد تا برم؟
یاسمن