Monday, November 08, 2004

دریافتی در هوای بارانی SMS


"بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر"
بخشی از دیوان یک باران ندیده گمنام، ارائه شده در کنفرانس امنیت زنان در پشت بام.
لیختنشتاین - 2004

2 comments:

PaaeeZan said...

هاجرک ناز قندي؛ يه چيزي بگم نخندي ...

arash. said...

کجا لیختنشتاین؟