Monday, November 08, 2004


بعضی از سختی های زندگی مثل پستی و بلندی های جاده میمونند.
اون دست اندازهایی که عمقشون زیاده اما عرضشون کمه رو اگه با سرعت رد کنی ماشین هیچی نمیفهمه، اما اگه ترمز کنی، دنده یک، کلاژ ،... پوستت کنده میشه، بعد هم یه پووووف میکنی و میگی، عجب دست اندازی بود ها، خدا رو شکر که ترمز کردم!!

No comments: