Tuesday, November 16, 2004


من در بستن عهد هایم قدری شیطنت میکنم. هر از چند گاهی زیرشان میزنم که مطمئن شوم هنوز پایبند بودن بهشان به اندازه نقطه اول لازم است. یا برای طرف مقابلم به همان اندازه اهمیت دارد. یا زیر پا گذاشتنشان بیشتر به خاطرش بیاورد که این عهد همچنان میتواند نقض شود و من برای پایبند بودن به آن دارم زحمت میکشم.

1 comment:

Anonymous said...

زحمت با توجه به کالیبر بالای ما امروزیا عامل پیونده گوز با شقیقه شده