Wednesday, November 10, 2004


چه طور تونستم؟
یعنی اصلا از من بر نمیومد.
حداقل باید میبوسیدمش، سرش رو تکیه میدادم به شونه م، پشت گردنش رو نوازش میکردم و میگفتم همه چیز خوبه، همه چیز درست میشه ...
راهم رو کشیدم
و رفتم!
اجازه ندارم لمسش کنم.

No comments: