Monday, September 27, 2004

Flash back

اینو توی آرشیوم دیدم کف کردم :) یوهاهاها!بهش گفته بودند يا خودش فهميده بود، ميدونست که چشمهای جذابی داره، فقط دماغش يک جوری نيمرخش رو خراب ميکرد. از وقتی دماغش رو عمل کرده نميتونه تمرکز کنه که بالاخره توی تاکسی طرف جلويی رو داشته باشه که از تو آينه ميبيندش يا به بقلی که نيمرخ جديدش رو ميبينه هم اميد داشته باشه،...


4 اسفند 82 - 11:40 شب

No comments: