Thursday, September 16, 2004

باز هم در راستای بینی

این خبر new scientist رو ببینید و بدانید و آگاه باشید که چه قدر این ملت در راستای پت و پهن سازی مجاری تحتانی حضرت عالی فعالیت انجام میدهند و حتی از بینی مبارک هم مضایغه نمیکنند.

با mouse کار کردن سخته؟ خسته شدی؟ حوصله تکون دادنشو نداری؟ رو میزت اینقدر شلوغه که براش جا نداری؟ در عوض یک webcam بگذار و با نوک دماغت curser رو تکون بده...

Nose-steered mouse could save aching arms!

بمیرم الهی!

2 comments:

هما said...

به تجربه اش می ارزه!

Ali said...

You're really a talent ;)