Wednesday, September 15, 2004

بنده من، هرگاه تو به نماز می ایستی، من آنچنان به سخنانت گوش میدهم که انگار تنها همین یک بنده را دارم، و تو چنان از من غافلی که گویی چندین خدا داری.

No comments: