Sunday, July 31, 2005

4 comments:

kaveh said...

گنجی باید زنده بماند ... گنجی باید که زنده بماند ... وگنجی زنده است

سهیل said...

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ
که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.

هاجر! خدا را شکر.سید راحت شد...

azkhodbakhish said...

عجب عکسیه ...نشان دهنده یک آدم مزدور و پفیوز...

الميرا said...

الحق كه نماينده ملت ايرانه همونجور خواب و بي مسئوليت