Monday, July 11, 2005در ادامه شاعر می فرماید که گشایش کار بشریت از گره خوردن آغاز میشود.

No comments: