Wednesday, October 27, 2004

Cig.

میشه من برم بیرون و یک سیگار بکشم لطفاً؟
آخه من امروز سهمیه گاوآلو م رو گرفته م.
اه!
نمیفهمید که!

{اون روز که بابا به آقای جهاندیده توضیح میداد چرا این بچه های نسل جدید همه سیگار میکشند و چی کار باید با بچه ها کرد که سیگاری نشن و میخندید و به من چشمک میزد، مُردم از خجالت!!}

No comments: