Sunday, October 10, 2004

یک درخت زردآلو در خوی بعد از دو سال خشکی، در پاییز وقتی که صاحبش می خواست قطعش کند، شکوفه داد.

No comments: