Friday, October 01, 2004

قلم موی همچین زیر و خیس که روی بدن آدم آروم حرکت میکنه با رنگهای شفاف و براق روی شکمت یک بچه میکشه، که تنش سبزه، دستاش آبیه، سرش هم زرده و یک قلب داره با یک شکل عجیب غریب هندسی که رنگ قرمزش نپخته ست، ...
یک جور احساس وووی بهت دست میده. یک جوری که وقتی بچه هه از رو شکمت پاک میشه فکر میکنی لابد یک جور زایمان بی درد داشته ای!

No comments: