Monday, March 21, 2005

Pachoolامروز امین آشغال ها رو که گذاشت دم در، در راستای پاچه خواری خودشم نشست همونجا!

پی نوشت: دو روزه پسرها برام دوره فشرده پاچه خواری گذاشته ند.


No comments: