Wednesday, March 23, 2005چند وقته دیگه یه روده راست توی حرف زدنم به هیچ زبانی پیدا نمیشه!
یک روز تمام وقت گذاشته م که دو صفحه گزارش انگلیسی بنویسم، مشکل اینجاست که اگر به فارسی هم میخواستم بنویسم باز هم همینقدر طول میکشید، بلکه هم بیشتر!

No comments: