Monday, February 07, 2011ازماهیان کوچک این جویبار
هرگز نهنگ‌زاده نخواهدشد.
من خردی عظیم خود را می‌دانم
و می‌پذیرم.
اما
وقتی که پنجه فتادن ریگی
خواب هزارساله مردابی را می‌آشوبد،
این مشت خشم
برجدار دلم،
بی‌گمان،
بیهوده نیست که می‌کوبد.

ماهی سیاه کوچولو
اسماعیل خویی
۱۳۴۸

No comments: