Sunday, February 20, 2011

ما خارج نشینا، حداقل خیلی هامون، حداقل بندهٔ حقیر، هر تظاهراتی که می‌شه، ‌ صد بار می‌میرم و زنده می‌شم. آره توی این خراب شده تفریح داریم، کنسرت می‌ریم، ‌ قدم می‌زنیم، ‌ می‌رقصیم، همهٔ این کار‌ها رو امشب کردم که یه دقیقه کله م خالی بشه. دریغ از یک ثانیه.

No comments: