Friday, February 11, 2011

من احساس میکنم روی ابرهام، در عین حال انگار در چند جای مختلف جهان دارم زندگی میکنم.
زندگی سوررآلی داریم ها خودمونیم.
تو هم، هم فاز شو عزيز ...

No comments: