Monday, June 14, 2010


خورشید به آسمان و زمین روشنی میبخشد و در سپیده دمان زیباست. ابرها باران به نرمی می بارند. دشتها سرسبزند. گزندی نیست. شادی هست, دیگران راست. آنک البرز, بلند است و سر بر آسمان می ساید. و ما در پای البرز به پای ایستاده ایم, و در برابرمان دشمنانی از خون ما, با لبخند زشت. و من مردمی را می شناسم که هنوز میگویند, آرش باز خواهد گشت.

No comments: