Sunday, April 09, 2006تو این دنیا یه آدمهایی هستن که معشوق آفریده شده ند. مثل جزیره هایی که گمشده آفریده شده ند. هر دو سرنوشتشون بسته به اولین کسیه که پاش بهشون برسه. یعنی اولین کسی که راستی راستی پاش بهشون برسه.
یکی میشه هاوایی، یکی میشه تو، که خدا عاقبتت رو به خیر کنه!

No comments: