Sunday, April 09, 2006دلم آرزو کردن میخواست، دلم امیدوار بودن میخواست، دلم رویا ساختن میخواست، دلم میخواست راز داشته باشم.
اون یه روز که تنهام گذاشته بودی، اون بیست و هفت ساعت، همه اینها رو داشتم به غیر از راز.


No comments: