Tuesday, October 03, 2006


دیروز هم استاد خودم هم یه استاد دیگه جلسه و کلاس رو کنسل کرده بودن، امروز یکی از شاگردهام اومد گفت دیروز که نیومدم کلاس jewish holiday بوده و مایک هم امروز سر یه بحثی کاشف به عمل اومد که یهودیه و نکته اینجاست که قابل تحمل ترین آدمهایی که فعلاً اینجا شناخته م یهودی از آب در اومده ند، حالا نمیدونم بر حسب اتفاق اینطوری شده یا همیشه همینجوره!

No comments: