Saturday, October 15, 2005سر میز شام لب تاپم رو باز کرده بودم یک چیزی رو تا یادم نرفته تو کارم وارد کنم. والتر برگشت گفت Stop being so geeky, it's dinner time! go out, socialize!!
خواستم بگم کجای کاری نذر کرده م اگه این مقاله Accept شد 8 روزی، روزی 1024 تا صلوات بفرستم دیدم انتقال این مفهوم چالش بسیار دارد لب تاپم رو بستم گذاشتم کنار!! :)

1 comment:

Designer said...

دیروز اومدم به شوخی به این خارجکی ها گفتم > یا ابولفضل < ! بعد نزدیک بیست دقیقه سعی کردم توضیح بدم که قضیه اش چیه و چرا برای من خنده دار ه و آخرش هم مطمئنا هیچی نفهمیدن !