Sunday, August 14, 2005گاهی چنان فریفته ی سوختن خود می شویم، که غایت ش از خاطر می بریم.
خداوندا گاهی هم ما را فوت بفرما و بدانگونه F5 ی بفشار، باشد که ما را غایتِ از یاد رفته، بازنماید.

1 comment:

fati said...

آی گفتی:*