Tuesday, April 08, 2008یکی از دلایلی غیر فیزیکی ی که باعث میشه من دیر به دیر آپدیت کنم اینه که این word verification این زیر وقتی میخوای پست بکنی خیلی غیر قابل خوندنه! یعنی فکر میکنم درست دارم میزنم اما بیست بار هر دفعه باید بزنم تا درست در بیاد لا مذهب! دکتر گفته این چیزا واسه اعتماد به نفسم از شطرنج هم مضرتره!

No comments: