Saturday, January 20, 2007من پری کوچک غمگینی را میشناسم...
پری کوچک غمگینی را میشناسم
که دیوانه دیوانه دیوانه دیوانه دیوانه دیوانه وار
برای صدفها و جلبک ها قصه از عشق های کهنه میگوید
و اشک شور در اقیانوس شور میریزد.


1 comment:

Anonymous said...

perfect!