Friday, December 09, 2005من با حرکت بسیار زیبایی که در GRE و TOEFL انجام دادم تازه CMU هم apply دارم میکنم. فقط گفتم که گفته باشم که بعداً که پذیرش ندادن یه برنامه بگذاریم با هم بخندیم. خوب آدم یه کارایی رو هم واسه دلش میکنه فقط!!

2 comments:

Yasaman said...

در چنین شرایطی من و مریم میگیم : قضیه fun -ِ !!

SoloGen said...

اگر MIT بود هیچ مشکلی نداشت اما این یکی کمی مشکل دارد. هیچ ربطی هم به کلاس کار دانشگاه ندارد. شاید اگر یهودی شوی شانست از حالت صفر دربیاید.