Sunday, February 06, 2005نصف شدم. دیگه راه بازگشتی نیست.

جر خوردن به آن معنی :)


3 comments:

aluche said...

مگه جر خوردن چند تا معني داره ؟!

mujtaba said...

کنت دو نیم شده از کالوینو رو حتما بخون.... یه ایده توپ داره برای دو نیم شدن.. دو نیم شدن برای فهمیدن خیلی چیزها لازمه

Kont said...

راس میگه٫ منم تایید می کنم!!!ه