Monday, November 15, 2010

کدام درختی میتواند شاخه هایش را به باد بسپرد،
پیش از آنکه ریشه هایش را خاک در آغوش گرفته باشد؟

No comments: