Sunday, April 11, 2010بار, بارِ مسئولیت نیست. بارِ وظیفه ست. اون از پس میاد و این از پیش.
و ای کاش داوری, داوری, داوری در کار می بود.

No comments: