Thursday, May 28, 2009


بعد از اینکه 2500 استاد در سراسر کشور حمایت خودشون از موسوی رو با امضا کردن یک فرم اعلام کردند, اساتید دانشگاه الزهرا که این نامه را امضا کرده بودند به حراست دانشگاه احضار شدند. طی جلسه ای که یکی از این اساتید در حراست داشته به او گفته ند که آیا فکر نمیکنید که بهتر از سیاست را از محیط آکادمیک جدا نگه داریم؟ و این کار شما به تنش های انتخاباتی دامن میزند و از این قبیل حرفها. بقیه ی اساتید احضار شده هم توافق کرده ند که جواب این نامه را ندهند و به حراست مراجعه نکنند! از ظواهر امر بر میاد که بعد از رفتن زهرا رهنورد از پست ریاست, فضای علمی و سیاسی دانشگاه الزهرا بسیار تغییر کرده.No comments: