Tuesday, February 05, 2008گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولی به خون جگر شود

4 comments:

فلانی said...

و من خود یک بار تنهایی
حدود بیست دقیقه
به یک دانه خرما نگاه کرده ام
دوست خوب من
ما ظاهرا بخش کوچکی از یک سوال بزرگیم
آری کوچک
اما در میان کوچک ها از همه بزرگتریم

یاسمن said...

اوهوم..
واقعا

mayssam said...

long time no see xeeg

mychamber said...

شد؟