Sunday, December 26, 2010

ما میگیم داداش شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
داداش میگه آبجی جاش بگوآنکه بی باده کند جان مرا مست، کجاست
اما من که واسه خودم نمیخوام که :-)

No comments: