Monday, July 12, 2010

پدر خيال می‌كرد آدم وقتي در حجره خودش تنها باشد، تنهاست. نمي‌دانست كه تنهايي را فقط در شلوغي می‌شود حس كرد.

سمفونی مردگان - عباس معروفی

No comments: