Monday, December 04, 2006به هومن میگم چه معنی داره تو اخبار روزانه ی بچه تو وبلاگ میکنی؟ آدم بیاد ازت بپرسه خوب آرمان چه طوره؟ بعد تو بگی فلان دندونش در اومد پدر مارم در آورد، پریروز گفت بابا ...
اصلا از این اوضاع هیچ دل خوشی ندارم.

No comments: