Sunday, May 21, 2006باید شبیه این میبودم. اما الان نیستم. الان فقط خسته م و غم دارم.
دلم سالاد کاهو با روغن زیتون بودار میخواد. اما یک گالن روغن زیتون بی بو داریم.
اگر چند تا از عکسهامو بفروشم حالم خیلی بهتر میشه.
ولی به هر حال اَن موند پرفه نگزیسته پَ!


1 comment:

Kont said...

ca pourrait changer ma petite, ce n'est pas la vie.