Thursday, October 14, 2004

هی! زیگوولی@ زیگی لی ها دات کام؛ کوشی؟! فرانسه رو که دودرش کردی، نکنه داری لیست می نویسی؟ نکنه داری بچه هه رو تیکه تیکه می کنی؟ نکنه صاحب یه بچه ی دیگه شدی؟ نکنه رفتی با گردو ها آهنگ والس بسازی و روی اشتراوس بخت برگشته رو بگذاری کف دستش؟ اشکال نداره، هر جایی که هستی، خوش باشی، آب زردآلوی این هفته ات رو خودم می خورم! کامپیوترتون هم سلامِ گنده دارن خدمت شما.
GeeX

No comments: