Friday, October 15, 2004

آدمی که به من نزدیکه واسه من مهّمه، می فهمی اینو ؟
ممکنه از دستش شاکی بشم، فحشش بدم، ولی این فحشه خیلی با اون یکی فحشها فرق داره؛
ممکنه باهاش 1 روز حرف نزنم ولی این یه روز خیلی با اون یه روزها فرق داره؛
ممکنه به جای اینکه مثل بقیه باهاش بگم و بخندم، باهاش داد و بیداد راه بندازم، ولی این داد و بیداد با اون خنده ها خیلی فرق داره؛
اصلاً میدونی؟ همه چی اش با همه چی فرق داره؛
هی! من تو رو کنار اونا قرار نمیدم، نمی خوام اونا در کنار تو قرار داده بشن! این رو هم می فهمی؟
خودت هم میدونی که کنار کشیدن برای یه آدم همیشه راحت ترین راه ه ... اما من نمی خوام از کنارِ جاده واست دست تکون بدم، می فهمی اینو؟

No comments: